TUL:n kunnallisvaalitavoitteet

22.10.2008


Suomen Työväen Urheiluliitto TUL on huolestunut kansalaisten liikuntamahdollisuuksista. Julkisen, erityisesti kunnallisen, liikuntahallinnon heikkeneminen ja markkinavoimien lisääntyvä vaikutus liikuntatoimintaan on johtamassa siihen, että myös liikunnallinen eriarvoisuus lisääntyy. Kaikilla kansalaisilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta harrastaa haluamaansa liikuntaa esimerkiksi harrastuksen korkean hinnan takia. Kuitenkin yhteiskunnan kannalta olisi kokonaistaloudellisesti edullista että kansalaiset harrastaisivat liikuntaa ja pitäisivät itsensä työ- ja toimintakykyisinä. Tavoitteena tulee olla elinikäinen liikuntaharrastus. Erityisen ongelmallista on TUL:n mielestä lasten ja nuorten liikuntaharrastuskynnyksen nouseminen harrastuksen hinnan takia. Monet lajit ovat tulleet niin kalliiksi harrastaa että osa väestöstä syrjäytyy taloudellisten syiden vuoksi liikuntaharrastuksen ulkopuolelle. Ongelman syvyyttä lisää koululiikunnan vähäisyys.

TUL:n mielestä seuraavalla valtuustokaudella kunnissa tulee edistää seuraavia tavoitteita:

1. Kunnalliset liikuntapaikat ilmaiseksi seurojen nuorisotoimintaan

Kaikkien kuntien tulisi luovuttaa kunnalliset ja kuntien hallitsemien säätiöiden ja osakeyhtiöiden liikuntapaikat ilmaiseksi urheiluseurojen alle 18-vuotiaille järjestämään liikuntatoimintaan. Koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäyttöä tulee tehostaa ja monimutkaisista laskutusjärjestelmistä luopua. Myös aikuisväestölle järjestettyyn seurojen toimintaan kunnalliset liikuntapaikat tulee luovuttaa maksuttomina tai hyvin edullisesti.

2. Lisää liikuntaa kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa on välittömästi lisättävä. Mikäli varsinaisten liikuntatuntien lisääminen ei ole mahdollista, on liikuntaa lisättävä koulupäivä rakennetta uudistamalla ja sijoittamalla liikuntataukoja koulupäivän sisään ja kerhomuotoisena sen jälkeen. Myös keskiasteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa liikuntaa on lisättävä niin, että kaikilla opiskelijoilla on viikoittain liikuntaa kaikilla opiskeluasteilla.

3. Kunnallisen liikuntahallinnon vahvistaminen

Jokaisessa kunnassa tulee olla toimiva liikuntahallinto ja vastuullinen liikuntaviranhaltija, jonka tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa tasavertainen liikuntamahdollisuuksien toteutuminen kunnassa. Liikuntalakiin kirjattua kuntien tehtäväksi asetettua yhteistoimintavelvoitetta tulee ottaa nykyistä aktiivisemmin käyttöön. Kuntien tulee yhdessä seurojen kanssa rakentaa toimintamalleja, joilla liikunnan harrastuskynnystä madalletaan. Kuntien avustuksia urheiluseuroille on lisättävä. 

4. Henkilöstöliikuntaa lisättävä kunnissa

Työikäisen väestön liikuntaharrastuksen edistämisen kannalta työyhteisöliikunta on tärkeä väline.  Kuntien tulee nykyistä aktiivisemmin panostaa työntekijöidensä liikuntaharrastuksen edistämiseen. Työmatkaliikuntaa tulee helpottaa esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä lisäämällä ja parantamalla.

5. Liikunta osaksi yhteiskuntasuunnittelua

Liikuntamahdollisuuksia tulee olla tarjolla ihmisten välittömässä elin- ja asuinympäristössä. Kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa on aina otettava huomioon liikuntamahdollisuudet. Erityisesti monikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja on sijoitettava kaikkien asuinalueiden yhteyteen. Samoin ulkoiluteitä ja –reittejä on suunniteltava niin, että ne ovat helposti kansalaisten saavutettavissa.